Paskelbta Apklausos, Around the Baltic Sea in 365 days, eTwinning, Literatūra, Metodinės priemonės

ETNOGRAFINIŲ METŲ FINIŠO LINIJA TIES BALTIJOS JŪRA

     Nors šiandieninio pasivaikščiojimo pajūriu tikslas buvo prisirinkti akmenukų, tačiau man jis priminė reklaminį šūkį „Three in one (trys viename)“, nes buvo ir grynu oru pakvėpuota, ir su šeima pabendrauta, ir pamokoms pasiruošta.

     Ant surinktų akmenų greitai atsiras mandalos, padėsiančios įminti baltų simbolių paslaptis. Taip užbaigsime etnografinius 2015 metus ir pagilinsime literatūros pamokose įgytas baltų mitologijos žinias.

     Beje, po 2012 metais vykusio projekto „Laiškai iš gamtos“, nenustojau ieškoti gamtoje ženklų, simbolių, piešinių, raidžių, įvairių daiktų siluetų. Atsitiktinai gamtoje susidaręs vaizdas, suvokiamas kaip konkretaus žinomo objekto vaizdas, vadinamas PAREIDOLIJA (gr. παρα- ‘klaidingas’ + είδωλον ‘atvaizdas’).  Daugiausia tokių pavyzdžių galima rasti debesyse. Tačiau prisimintas faktas, kad kiekvienas žmogus tame pačiame debesyje gali pamatyti skirtingą vaizdą, sukėlė manyje abejonių, ar tikrai mano akmenų kolekcijoje yra tai, ką regi mano akys.

     Jeigu mėgstate svajodami žiūrėti į debesis, vadinasi gebate pamatyti žymiai daugiau, nei skubantys ir nepastebintys aplinkui esančio grožio žmonės. Tokiems svajokliams pridedu nedidelę apklausą, kuri padėtų man sužinoti, ką vaizduoja mano eksponatai.

Paskelbta Around the Baltic Sea in 365 days, eTwinning, Metodinės priemonės, Mokiniai, Projektai

CONGRATULATIONS! SVEIKINAME!

19706290-education-congratulations-sign-background-on-a-blue-lines-pattern

Our eTwinning Project “Around the Baltic Sea in 365 days“ has been granted the quality label for the teachers‘ great ideas and the help to our partners in learning how to use ICT in the education process!

Mūsų eTwinning projektas „Aplink Baltijos jūrą per 365 dienas“ buvo įvertintas kokybės ženkleliu už puikias mokytojų idėjas ir pagalbą projekto partneriams, mokantis naudoti IKT ugdymo procese!

Mokinio kokybės ženklelis

Paskelbta Around the Baltic Sea in 365 days, eTwinning, Mokiniai, Projektai

We dropped the anchor during the Europe Day… Inkarą nuleidome per Europos dieną…

9378374-illustration-of-metallic-anchor-sinking-in-water-wavesThe trip around the Baltic Sea started at Klaipeda. The anchor was also dropped on the coast of our hometown. This is how the project “Around the Baltic Sea in 365 days” that lasted the whole school year ended. During the trip we met a friendly group from Elblag (Poland). We all learned to draw, created fairytales, solved geography and math exercises, studied fauna and flora of the Baltic Sea. Not only did we share our knowledge about ICT, but also delve back in to the past and presented the folklore heritage of our country.

At the last harbor, just as we planned, we commemorated the Europe Day with smiles, applause and games. We sent letters in balloons and bottles to every Baltic Sea resident, reminding them that they must take care of their Sea and coast. 

On the 1st of September we invite everyone to meet again in the group that gathered on the social network Facebook to find out the fate of the sent letters.

Till autumn, young travelers!

**********************************************************************************************************************

Kelionė aplink Baltijos jūrą prasidėjo Klaipėdoje. Inkarą nuleidome taip pat gimtajame pajūryje. Šitaip pasibaigė visus mokslo metus trukęs projektas „Aplink Baltijos jūrą per  365 dienas“. Kelionės metu mes susipažinome su draugiška komanda iš Elblago (Lenkija) miesto. Visi draugiškai mokėmės piešti, kurti pasakas, spręsti geografijos ir matematikos uždavinius, tyrinėti Baltijos pajūrio gyvūniją ir augmeniją. Mes dalijomės ne tik savo žiniomis apie IKT, bet ir pažvelgėme į praeitį ir pristatėme savo šalies folklorinį palikimą.

Paskutiniame uoste, kaip ir planavome, šypsenomis, žaidimais ir plojimais paminėjome Europos dieną. Visiems Baltijos šalių gyventojams išsiuntėme laiškus balionuose ir buteliuose, primindami, kad reikia rūpintis gimtąja jūra ir jos pakrantėmis. 

Rugsėjo 1-ąją dieną kviečiame visus dar kartą susitikti socialiniame tinkle Facebook susibūrusioje projekto grupėje, kad išsiaiškintume išsiųstų laiškų likimą.

Iki rudens, jaunieji keliauninkai!

Paskelbta Around the Baltic Sea in 365 days, eTwinning, Projektai

The song and dance fiesta is starting! Šokių ir dainų fiesta prasideda!

Project “Around the Baltic Sea in 365 days” participants from Lithuania would like to show you the Lithuanian folk dance „Siuntė Marę į 14856271-an-illustration-of-two-cute-happy-cartoon-dancers-dancing-togetherŽagarę“.

Projekto „Aplink Baltijos jūrą per 365 dienas“ dalyviai iš Lietuvos kviečia susipažinti su lietuvių liaudies šokiu Siuntė Marę į Žagarę.

 

Paskelbta Around the Baltic Sea in 365 days, eTwinning, Projektai

May – Commemoration of Europe day! Gegužė – Europos dienos minėjimo šventė!

15946792-illustration-of-an-ocean-and-a-boy-in-a-beautiful-natureOn May 9th we invite everyone to the last trip of our project “Around the Baltic Sea in 365 days”. We will gather on the coast of the Baltic Sea, clean up our beach and send out letters via air and sea mail, inviting every resident of the Baltic Sea to join our initiative in preserving the coast of Baltic Sea.

Upload reports, videos and photos of the May 9th event.

Let’s be together on this day!

Gegužės 9 dieną kviečiame į paskutinę mūsų projekto „Aplink Baltijos jūrą per 365 dienas“ kelionę. Susitiksime ant Baltijos jūros 16843420-message-in-bottle-on-water

kranto, sutvarkysime savo pajūrį ir išsiųsime oro ir jūros paštu laiškus, kviečiančius prisijungti prie mūsų iniciatyvos – raginti Baltijos šalių gyventojus saugoti savo jūros pakrantes.

Įkelkite gegužės 9 dienos renginių reportažus, nuotraukas ar filmus.

Būkime tą dieną kartu! kvietimas į žygį

Paskelbta Around the Baltic Sea in 365 days, eTwinning, Projektai

March – month of nature. Kovas – gamtos mėnuo.

Dear Project participants, if you have become tired from all the traveling around the Baltic Sea, we suggest briefly dropping the anchor 5588f7ab90c54ddd71d7434940d06a2b28b552a3_article and just walking on the beach.

Even though we are living around the same sea, nature is different in every country. While solving math exercises you should have noticed that the salinity of the Baltic Sea is different in every country and that directly influences the variety of each coastline.

We suggest sharing information about the fauna and flora in your country; organizing a beach cleaning action; inviting interesting people, which could tell you about the coast in your country. We await for pictures, videos and presentations showing all the interesting things you did in the month of March.

Mieli projekto dalyviai, jeigu nuvargino mūsų kelionė aplink Baltijos jūrą, siūlome trumpam išmesti inkarą ir pasivaikščioti po pajūrį.

Nors gyvename prie vienos jūros, tačiau gamta kiekvienoje šalyje kitokia. Spręsdami matematikos uždavinius, turėjote pastebėti, kad kiekvienoje šalyje Baltijos jūros druskingumas yra skirtingas, o tai lemia mūsų pakrančių įvairovę.

Siūlome pasidalinti informacija apie savo šalies pajūrio fauną ir florą; surengti pajūrio tvarkymo akciją; pasikviesti įdomių žmonių, galinčių papasakoti apie jūsų šalies pakrantę. Laukiame nuotraukų, prezentacijų, filmuotos medžiagos apie tai, ką jūs įdomaus nuveikėte kovo mėnesį.

Paskelbta Around the Baltic Sea in 365 days, eTwinning, Metodinės priemonės, Projektai, Įvairūs

In February we are sailing to the land of numbers! Vasarį plauksime į skaičių šalį!

11057352-fat-bubble-numbersWe invite every project participant to our ship, which will sail us to the land of math.

Do you know the width of the Baltic Sea? How many Baltic countries are there in total? Or maybe you have tried counting the days it takes to walk around the Baltic Sea?

Dear pupils and teachers, think of at least one mathematical exercise about the Baltic Sea. At the end of the month we will announce all exercises in Facebook and ask the visitors to vote for the most original, most interesting and the hardest exercise.

Kviečiame visus projekto dalyvius į mūsų laivą, kuris nuplukdys į matematikos šalį.

Ar žinote, koks Baltijos jūros plotis? Kiek iš viso yra Baltijos šalių? O gal bandėte suskaičiuoti, per kiek dienų galima apeiti Baltijos jūrą?

Mieli mokiniai ir mokytojai, sugalvokite nors po vieną matematinę užduotį apie Baltijos jūrą. Mėnesio pabaigoje mes paskelbsime visas užduotis Facebook ir paprašysime lankytojų išrinkti originaliausią, įdomiausią ir sunkiausią užduotį.

Paskelbta Around the Baltic Sea in 365 days, eTwinning, Metodinės priemonės, Mokiniai, Projektai, Įvairūs

January – fairytale time. Sausis – pasakų metas.

January, for a trip around the Baltic sea, we invite lan14228474-fairytale-book-with-little-frog-and-fairy-in-the-rain-reflected-in-the-pondguage teachers. Together with your pupils, create a fairytale about the Baltic sea and translate it to English. We suggest asking arts and IT teachers to help you illustrate your tale. This activity will teach to create and write correctly in your native language and also broaden you English vocabulary with new words and terms. At the end of the month the Lithuanian team will send you links and give advises on how to create your own e-books.

Creating and sharing your work with people from other countries will be exciting and fun, believe it! We wish that muses would accompany you throughout the whole trip and your creative inspiration does not fade out!

Sausio mėnesį į kelionę aplink Baltijos jūrą kviečiame kalbų mokytojus. Sukurkite su mokiniais pasaką apie Baltijos jūrą ir išverskite ją į anglų kalbą. Siūlome pasikviesti į pagalbą dailės ar informacinių technologijų mokytojus, kurie padėtų pasaką iliustruoti. Ši veikla mokys kurti ir taisyklingai rašyti gimtąja kalba, o taip pat praplės anglų kalbos žodyną naujais žodžiais ir sąvokomis. Mėnesio pabaigoje Lietuvos komanda atsiųs nuorodas ir patarimus, kaip sukurti savo elektroninę knygą. 

Patikėkite, kurti ir dalintis savo darbais su kitų šalių gyventojais bus labai smagu ir įdomu. Linkime, kad visos kelionės metu Jus lydėtų mūzos ir neapleistų kūrybinis įkvėpimas!

Paskelbta Around the Baltic Sea in 365 days, eTwinning, Metodinės priemonės, Projektai, Įvairūs

November – the month of geography! Lapkričio mėnuo – geografijos mėnuo!

Dear colleagues!

While looking at the emblems, drawn by our children, we understood that there are still things we don’t know about the Baltic countries. That is why we dedicate the month of November to the studies of geography. We are offering you some links to freeware software for interactive map making.

Offer your children to mark all the countries around the Baltic sea, find their capitals, find out the language their neighbors are speaking and what colors are in their flags, and so on.

We also invite you to make a trivia based on the knowledge of geography. Let’s prepare and exchange questionnaires with each other. At the end of the month we will discuss the results and announce the winners. Later, we will create a combined for our friends on Facebook to answer.

The Lithuanian team is already hard at work preparing various exercises for you which you will be able to use at your geography lessons.  We will also add links to the software, used for creating these exercises.

Brangūs kolegos!

Žiūrėdami į vaikų pieštas emblemas, supratome, kad dar ne viską žinome apie Baltijos šalis. Todėl lapkričio mėnesį dedikuojame geografijos mokslams. Siūlome jums kelias nuorodas į nemokamas interaktyvių žemėlapių kūrimo programas.

Pasiūlykite mokiniams pažymėti savo žemėlapiuose visas prie Baltijos jūros esančias šalis, rasti jų sostines, išsiaiškinti, kokiomis kalbomis kalba jų kaimynai, kokios spalvos yra jų vėliavose, ir pan. 

Taip pat kviečiame jus surengti geografijos žinių konkursą. Parenkime klausimynus ir pasikeiskime jais. Mėnesio pabaigoje aptarsime rezultatus ir paskelbsime nugalėtojus. Vėliau sukursime bendrą klausimyną ir pasiūlysime atsakyti į jo klausimus mūsų Facebook draugams. 

Lietuvos komanda jau ruošia jums įvairių užduočių, kurias galėsite panaudoti geografijos pamokose. Taip pat pridėsime ir programų, su kuriomis bus kuriamos užduotys, nuorodas.

 

Paskelbta Around the Baltic Sea in 365 days, eTwinning, Metodinės priemonės, Mokiniai, Projektai, Įvairūs

The poll for the most beautiful Project emblem! Gražiausios projekto emblemos rinkimai!

We are announcing the poll for the most beautiful Project emblem! You can vote until 15 of October. Support your friends!

Free online drawing tools

We are happy that our children had actively enrolled in the creation of the Project emblem. When we saw the rising… palm trees in our children’s emblems, we realized that the project acquainting children with the Baltic Sea and the countries around it was really necessary. It is sad that our neighbors did not want to participate in the Project. We invite everyone for a sightseeing tour around the Baltic Sea once more! You can join us anytime you want because each month we are having a new event.

Project participants from Poland and Lithuania

Skelbiame gražiausios projekto emblemos rinkimus! Balsuoti galima iki spalio 15 d. Palaikykite savo draugus!

Nemokami piešimo internete įrankiai

Džiaugiamės, kad mūsų mokiniai aktyviai įsitraukė į projekto emblemos kūrimą. Pamačius mokinių emblemose augančias… palmes, supratome, kad tikrai reikėjo organizuoti projektą, supažindinantį su Baltijos jūra ir aplink ją esančias šalis. Gaila, kad mūsų kaimynai nepanoro prisijungti prie mūsų. Dar kartą visus kviečiame į pažintinę kelionę aplink Baltijos jūrą! Jūs galite prisijungti prie mūsų bet kuriuo laiku, kadangi kiekvieną mėnesį vyks vis kita veikla.

Projekto dalyviai iš Lenkijos ir Lietuvos