Paskelbta A trip to fairy-tale, eTwinning, Literatūra, Metodinės priemonės, Naujienos, Įvairūs

MIRACLES AROUND US / STEBUKLAI APLINK MUS

     Who said that miracles happen only in fairy-tales? It is not true, they happen in real a9d7cfd6life too. Here is one of them! It is true that the fairy-tales played a huge part in the realisation of the Project. The same fairy-tales that the participants of the eTwinning projects “Trip to fairy-tale” and “Second trip to fairy-tale” are encouraging you to read.

     Children were so involved in reading, illustrating and making movies that the project that was planned to be completed in June did not stop. And despite the start of the summer holiday, reading of said fairy-tales has been carried over to various camps which brings joy to teachers that have been trying and using various techniques to encourage the pupils to read, as well as allowing the children to understand that miracles are possible outside of fairy-tales as well.

     We would like to invite you to take a look at the final result of the project – the second electronic fairy tales’ book and visit the page, where you will find the movies that pupils have created according to the stories they read.

The first e-book is available here

Europos kokybės ženklelis

*************************************************************************************

     Kas sakė, kad stebuklai vyksta tik pasakose? Netiesa, jų būna ir realiame gyvenime. Štai vienas jų! Tiesa, jam įvykti padėjo būtent pasakos, kurias jau dvejus metus skaityti siūlo eTwinning projektų „Kelionė į pasaką“ ir „Antroji kelionė į pasaką“ projekto dalyviai. Vaikai taip įsitraukė į skaitymą, perskaitytų kūrinių iliustravimą ir ekranizavimą, kad birželio mėnesį turėjęs pasibaigti projektas niekaip nesustoja. Ir visai nesvarbu, kad prasidėjo vasaros atostogos – pasakų skaitymas persikėlė į vaikų stovyklas džiugindamas mokytojus, kurie įvairiais metodais ir būdais siekė sudominti mokinius skaitymu, ir leisdamas vaikams pajusti, jog stebuklai įmanomi ne tik pasakose.

     Kviečiame pavartyti galutinį projekto rezultatą – antrąją elektroninę pasakų knygą ir apsilankyti puslapyje, kuriame patalpinti pagal skaitytas pasakas mokinių sukurti filmai.

Pirmąją el.knygą rasite čia.

Paskelbta A trip to fairy-tale, eTwinning, Literatūra, Metodinės priemonės, Naujienos

NEWS FROM OUR TRIP AROUND THE FAIRY-TALE WORLD / NAUJIENOS IŠ MŪSŲ KELIONĖS PO PASAKŲ PASAULĮ

     There are a lot of interesting news from our project “Second trip to fairy-tale“ that has been on-going for two whole months. The first news item: results of the bookmark competition. We weren’t wrong by organizing the said competition, because children got so captivated with creating the bookmarks that the creation process did not stop even after the competition has ended. Which makes perfect sense because our partners from Kalush city in Ukraine suggested to share these bookmarks with all of our new found friends during the project via mail. And what’s a competition without a winner? The most beloved bookmark within our friend group on Facebook is from Lithuania. We would like to congratulate the winner and wish that their bookmark would help read a lot of interesting books!

     Second news item: the number of fairy-tales that will be entered into the second fairy-tale e-book. The first fairy-tale e-book was comprised of 13 fairy-tales. Today, we already have 11 fairy-tales uploaded to our Twinspace page and are awaiting for 5 more translated fairy-tales. If our output won’t diminish, the second fairy-tale e-book will be even larger than the first one!

     Third news item: due to the participation of pupils from Azerbaijan and Turkey, our geography of fairy-tales has expanded. 

     Since all of the participants must create at least one video and an educational game based on the fairy-tale that will be afterwards presented to the younger pupils, there are currently serious and complicated works undergoing within the project.  The games are created with a hope that the younger pupils will become interested in the offered creations and incentives – games related to the red fairy-tale.

     The first example has been shown by Lithuanian pupils. Afterwards reading the folk tale “Jirtdan“ of Azerbaijan, they created a puzzle.  The puzzle is comprised of two difficulty levels, one for kids with special needs and another one for kids that are more advanced.     

A puzzle “Jirtdan“

     The game “Domino“ was inspired by the motives of the folk tale “Two squirrels and a fox“ of Ukraine.  By playing the game “Domino“, the children will learn to divide things in 2, 4, 6 and 8 parts. They will also decide on whether the fox divided the nut equally, will be encouraged to share their toys and various tasty snacks with their friends, as well as stay friendly and not to start arguments with their peers.

The game “Domino“

20170215_121720

    Currently, the young pupils from Klaipeda are trying to put together a table top game based on the folk tale “The bald boy and the squirrel“ of Ukraine.

     Follow our project, because we promise to introduce a lot more interesting and original works of pupils from 10 different European countries!

***********************************************************************

     Jau du mėnesius vykstančiame projekte „Antroji kelionė į pasaką“ yra daug įdomių naujienų. Pirmoji – knygų skirtuko konkurso rezultatai. Surengę konkursą, neapsirikome, nes vaikai taip įsitraukė į kūrybą, kad skirtukų gaminimas nenutrūko ir konkursui pasibaigus. Ir tai suprantama, juk partneriai iš Ukrainos, Kalush miesto, pasiūlė paštu pasidalinti skirtukais su visais naujais projekto metu sutiktais draugais. O koks gi konkursas be nugalėtojo? Mūsų projekto Facebook draugų grupėje daugiausiai simpatijų sulaukė knygų skirtukas iš Lietuvos. Sveikiname nugalėtoją ir linkime, kad jo skirtukas padėtų perskaityti daug įdomių knygų!

     Antroji projekto naujiena – pasakų, pateksiančių į antrąją elektroninę knygą skaičius. Pirmojoje knygoje projekto dalyviai publikavo 13 pasakų. Šiandien Twinspace erdvėje jau patalpinta 11 pasakų, laukiama dar 5 pasakų vertimų. Jei mūsų aktyvumas nenuslūgs, antroji knyga bus storesnė už pirmąją!

     Trečioji naujiena – išsiplėtė pasakų geografija, nes prie projekto prisijungė mokiniai iš Azerbaidžano ir Turkijos.

     Šiuo metu projekte vyksta rimti ir sudėtingi darbai, kadangi visi dalyviai turi sukurti bent vienos pasakos filmuką ir mokomąjį žaidimą, kurį padovanos žemesniųjų klasių mokiniams. Žaidimai kuriami tikintis, kad mažieji skaitytojai susidomės vyresniųjų draugų siūlomais kūriniais ir paskatinamąja dovana – žaidimu, susijusiu su skaitoma pasaka.

     Pirmieji pavyzdį parodė lietuviai. Perskaitę Azerbaidžano liaudies pasaką „Jirtdan“, jie sukūrė dėlionę.  Dėlionė parengta dviem lygiais, kad patiktų ir gabiems vaikams, ir vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.      

     Ukrainiečių liaudies pasakos „Lapė ir voverės“ motyvais buvo sukurtas žaidimas „Domino“.  Žaisdami žaidimą „Domino”, vaikai mokysis dalinti daiktus į 2, 4, 6 ir 8 dalis. Taip pat aptars, ar teisingai lapė padalino riešutą, pratinsis draugiškai pasidalinti su draugais žaislais ir įvairiais skanėstais, stengsis nesipykti ir nesiginčyti su kitais.

     Šiuo metu jaunieji klaipėdiečiai dėlioja mintis ir idėjas stalo žaidimui pagal turkų liaudies pasaką „Berniukas ir voverė“.

     Sekite mūsų projektą, nes mes pažadame pristatyti dar daug įdomių ir originalių mokinių ir mokytojų iš 10 Europos šalių darbų!

 

Paskelbta A trip to fairy-tale, Biblioteka, eTwinning, Literatūra, Mokiniai

FAIRY-TALES OF THE WORLD THROUGH THE EYES OF CHILDREN / PASAULIO PASAKOS VAIKŲ AKIMIS

We have reached the end of the trip to fairyland full of adventures. Today we are pleased to present 13 fairy-talesknyga from ten countries of the world. Since fairy-tales are read not only by the little ones, but also by the adults, therefore there was no strict age limit in the project. That’s why our book is filled with children’s drawings, mature adaptations for screens and smart ideas. It was really interesting to see a new and modern illustrations for the fairy-tales which were created a long time ago. In some of them the popular children’s movie heroes can be recognized, in others unexpected interpretations appeared, third reflected the country’s culture and traditions, and fourth did not escape the technologies of the twenty-first century. However, all of the fairy-tales were united by the interest and enthusiasm of children. No wonder, after all, the fairy-tales grow us, teach, help, soothe and give a lot of joy. Therefore, we would like to share our joy with all project fans and fairy-tales lovers.

 e-book “A trip to fairy-tale“

Book A trip to fairy-tale

The other electronic versions of the fairy-tales:

“The mitten“

“Bunny’s house“

“The Little Round Bun“

“Dreamer“

Štai ir pasibaigė nuotykių kupina kelionė į pasakų šalį. Šiandien su džiaugsmu pristatome 13 pasakų iš dešimties pasaulio šalių. Kadangi pasakas skaito ne tik maži, bet ir dideli, projekte nebuvo nustatyta griežta amžiaus riba. Todėl ir mūsų pasakų knyga pripildyta vaikiškų piešinukų, brandžių ekranizacijų, protingų minčių. Įdomu buvo pamatyti naujas, modernias iliustracijas prieš daugelį metų sukurtoms pasakoms. Vienose jų galima atpažinti populiarių vaikiškų filmų herojus, kitose atsirado netikėtų interpretacijų, trečiose atsispindėjo iliustruojančios šalies kultūra ir tradicijos, ketvirtos neišvengė XXI amžiaus technologijų veržimosi. Tačiau visas pasakas vienijo vaikų susidomėjimas ir entuziazmas. Nieko keisto, juk pasakos mus augina, moko, padeda, ramina, teikia daug džiaugsmo. Todėl dalinamės savo džiaugsmu su visais projekto gerbėjais ir pasakų mylėtojais.

e-knyga „Kelionė į pasaką“

Pasakos „Sigutė‟  elektroninė versija

Paskelbta A trip to fairy-tale, Biblioteka, eTwinning, Literatūra, Metodinės priemonės

FAIRY-TALES THAT CAME TO LIFE / ATGIJUSIOS PASAKOS

     During the creation of the project “A TRIP TO FAIRY-TALE“, I was seeking for peers that could help me in finding a way to bring back books to children. With only a month remaining till the end of the project, I understood that I have managed to find colleagues that are able to prove their pupils that reading can bring a lot of joy.

     This notion took me after I have witnessed how the creative work of the teachers participating in the project managed to involve children in transferring fairy-tales into images. Illustration is one of the most popular methods of education. However, pictures drawn by hand do not surprise anyone in the contemporary world any more.. Therefore, I am very pleased by the video reports from our partners in which the our shared fairy-tales came to life.

Pupils from Greece
Pupils from Greece

      I suggest to watch the movies created by the Croatian, Serbian, Lithuanian and Greek teams in which the Polish “Legend of the golden duck“, the Serbian  fairy-tale “Pearly Rose“, the Georgian fairy-tale “Dreamer“,  the myth by Aesop “The Sun and the North Wind“ and the Ukrainian folk tales “Why geese bathe in water, cats clean themselves with their tongues, and chickens take dust baths“ and “The mitten“ came to life.

“Pearly rose“

“Dreamer“

“Dreamer 2“

“The Sun and the North Wind“

“The mitten“

However, by no means, do I underrate the drawings that helped pupils and teachers working along them to create the images of the heroes from the fairy-tales that they have read during the project. It is really fun comparing the illustrations of little children from Moldova and teenagers from Lithuania for the Ukrainian folk tale “Little Round Bun“ and the illustrations of little pupils from Poland and teenagers from Lithuania for the Moldavian folk tale “Bunny’s house“.

      I would also like to note that everyone is amazed by the professionally made illustrations for the Serbian fairy-tale “Little fairy“ by the Ukrainian team and the sprawling magic of their work.

     I am also happy with the work of my own country, the embodiment of the Armenian folk tale “The death of Kikos“ in shadows. I would like to reveal a secret. My pupils together with the teacher of sign language will interpret one fairy-tale by the poetry traditions of deaf people.

     I eagerly look forward to the completion of said works that, I believe, will be just as spectacular and creative!

***********************************************************************

     Kurdama projektą „KELIONĖ Į PASAKĄ“, ieškojau bendraminčių, kurie padėtų atrasti kelią, grąžinantį vaikus prie knygų. Likus mėnesiui iki projekto pabaigos, supratau, kad atradau kolegų, sugebančių savo mokiniams įrodyti, jog knygų skaitymas gali suteikti daug džiaugsmo.

     Tas supratimas atėjo pamačius, kaip kūrybiškai projekte dirbantys mokytojai įtraukė vaikus į pasakų pavertimą vaizdais. Iliustravimas yra vienas iš populiariausių ugdymo metodų. Tačiau moderniame pasaulyje ranka piešti piešiniai nieko nebestebina. Todėl be galo džiaugiuosi sulaukusi iš partnerių vaizdo reportažų, kuriuose atgijo mūsų pasidalintos pasakos.

     Siūlau pažiūrėti Kroatijos, Graikijos, Serbijos ir Lietuvos komandų kurtus filmus, kuriuose atgijo lenkų legenda „Auksinė antis“, Ezopo mitas  „Saulė ir vėjas“, serbų pasaka „Perlinė rožė“, ukrainiečių liaudies pasakas „Kodėl žąsys maudosi vandenyje, katės ir katinai prausiasi tupėdami ant krosnies, o vištos voliojasi dulkių vonioje“ bei „Pirštinė“, gruzinų pasaka „Svajoklis“.

     Tačiau nenuvertinu ir piešinių, kurie padėjo mokiniams ir su jais dirbantiems mokytojams vaizduotėje susikurti projekto metu skaitytų pasakų herojų paveikslus. Smagu palyginti mažų vaikų iš Moldavijos ir paauglių iš Lietuvos iliustracijas ukrainiečių liaudies pasakai „Pagrandukas“, mažųjų mokinukų iš Lenkijos ir paauglių iš Lietuvos iliustracijas moldavų pasakai „Kiškio trobelė“. O mokinių iš Ukrainos iliustruota serbų pasaka apie mažąją fėją žavi profesionalumu ir dvelkiančia magija. Džiaugiuosi ir savo šalies darbu – šešėliais įkūnyta armėnų liaudies pasaka „Kikos mirtis“. Išduosiu paslaptį – mano mokiniai su gestų kalbos mokytoja vieną pasaką interpretuos pasitelkdami kurčiųjų poezijos tradicijas.

     Su nekantrumu laukiu kitų šalių darbų, kurie, tikiu, bus tokie pat įspūdingi ir originalūs!