Paskelbta Metodinės priemonės, Projektai, SMP rengimas, Įvairūs

Projektas „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas“

Susipažinkite su projekto „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas“ (projekto MK kodas VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-003) veiklų įgyvendinimo metu parengtomis ir išleistomis (1000 egz. tiražu) specialiosiomis mokymo priemonėmis, o taip pat parsisiųskite elektronines mokytojų knygas ir rekomendacija mokytojui.

Paskelbta Projektai, SMP rengimas

Baigėsi projekto „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas“ I etapas.

Projekto pirmojo etapo veiklos ir pasiekti rezultatai:                         

·      Parengta specialiųjų mokymo priemonių vertintojų rengimo programa (88 akad. val.) ir pagal ją parengta 40 specialiųjų mokymo priemonių ir vadovėlių, pritaikytų specialiųjų poreikių mokiniams, vertintojų.

·      Parengtos švietimo pagalbos specialistų darbo su specialiosiomis mokymo priemonėmis kvalifikacijos tobulinimo programos ir apmokyti 335 pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai (organizuota 16 seminarų po 16 akademinių valandų).

·      Parengta multifunkcinė gamtos mokslų dalyko mokymo priemonė 6 klasei „Mokslininkų pėdomis“ (projekto pilotinė veikla). Priemonė leidžia dirbti su skirtingas negalias turinčiais vaikais vienoje klasėje.

·      Parengtos 5 specialiosios mokymo priemonės mokiniams, ugdomiems pagal pritaikytas Bendrąsias programas:

Ø  matematikos mokomoji knyga ir padalomoji medžiaga (1-4 kl.). Numatoma išleisti papildomą tiražą;

Ø  biologijos (7 kl.) mokomoji knyga;

Ø  geografijos (8 kl.) mokomoji knyga.

Parengtos mokytojo knygos elektroniniu formatu: matematikos (1-4 kl.), biologijos (7 kl.) ir geografijos (8 kl.) dalykų (www.sppc.lt).

Ø  geografijos (7 kl.) ir istorijos (7 kl.) dalykų pritaikyti pratybų sąsiuviniai.

·      Parengtos 3 specialiosios mokymo priemones didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių  turintiems mokiniams:

Ø  socialinių įgūdžių mokymo priemonė, skirta mokinių, turinčių vidutinį intelekto sutrikimą, ugdymui. Priemonė padeda vidutinį intelekto sutrikimą turintiems vaikams mokytis naujų bei įtvirtinti jau turimus savitvarkos, savarankiškumo, bendravimo ir bendruomeninius įgūdžius.

Ø  geografijos (7 kl.) dalyko priemonė (pritaikytas vadovėlis ir pratybų sąsiuviniai) mokiniams, ugdomiems pagal individualizuotas programas;

Ø  skaitiniai 1-4 kl. mokiniams lietuvių ir lietuvių gestų kalbomis.

 Visos parengtos specialiosios mokymo priemonės išleistos po 1000 egz. tiražu ir perduotos/perduodamos Lietuvos mokykloms.

 

Paskelbta Projektai, SMP rengimas

„Specialiųjų mokymo priemonių rengimas“

i8fudh8Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras įgyvendina projektą „Specialiųjų mokymo priemonių rengimas“, kuris bendrai finansuojamas Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Projekto tikslas: plėtoti kokybišką mokymosi, psichologinę, specialiąją ir socialinę pedagoginę pagalbą, užtikrinant specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimo veiksmingumą, tenkinant jų specialiuosius ugdymosi poreikius.

Dalyvauju mokymuose, kurių metu bus parengti švietimo pagalbos specialistai specialiųjų mokymo priemonių ekspertiniam vertinimui, ateityje rengsiantys ir vertinsiantys specialiąsias mokymo priemones.

Projektas finansuojamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendinimo VP1-2.3-ŠMM-04-V priemonę „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą“. Daugiau apie projektą skaitykite čia.